Högskolekollen - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

8921

Lära Sig Dessa Vetenskapsteoretiska Utgångspunkter - O Esc Articles

Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är: vetenskapsteoretiska utgångspunkter och för ämnet centrala begrepp, teorier och metoder. Kursen består av följande delar: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp. Allmän översiktskurs, 10 hp Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på vetenskapsteoretiska utgångspunkter Den valda metoden motiveras och problematiseras utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter Studiens utformning är otillräcklig eller irrelevant i förhållande till syfte och problemformuleringen. Hänvisning till metodlitteratur saknas. Studiens utformning beskrivs och Genom att analysera begreppet utifrån sociologins vetenskapsteoretiska utgångspunkter i diskussioner kring individens verklighet och kunskap om den, samt hur denna kunskapen ligger till grund för olika typer av sanningsanspråk, kan vi föra en diskussion genom vilken vi kan försöka förstå postsanningsbegreppet och dess mekanismer.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

  1. Kockums ishall hyra
  2. Specialist läkare lund
  3. Oxford bioinformatics impact factor

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan Vetenskapsteoretiska utgångspunkter synliggörs genom att jämföra  vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism  av J Svensson · Citerat av 2 — Abstract. Den moderna språkvetenskapen har förgrenats i ett mycket stort antal traditioner med varierande vetenskapsteoretiska och metodiska utgångspunkter. av H ERIKSSON · Citerat av 1 — tionsprocess där vetenskapsteoretiska vetenskapsteori och forskningsproces- Kan vi använda vetenskapsteorietiska utgångspunkter för att i den framtida  feministiska utgångspunkter om hur de ser på skärningsytorna mellan feminism samt de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som formar dennas intresse. för att tala med Foucault. Effekterna av hennes vetenskapsteoretiska utgångspunkter för kunskapsproduktionen diskuteras inte. Det är inget att förvånas över.

Introduktion till: Vetenskapsteoretiska synsätt - Studentportalen

- ställa samman och bearbeta empiriska datamaterial så att de kan användas för olika statistiska analyser 4 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten som gäller för studien och det besvarar därmed vår första forskningsfråga, som gäller vilka teorier translanguaging bygger på. Studier inom fältet translanguaging har främst sin utgångspunkt i det Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Vetenskapsteori.se

Kursen syftar till att du ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter Äta bör man annars dör man, brukar det ju heta.

(Sellbjer 2006 s. 266) Den artikel som Sellberg presenterar här kan däremot betecknas som ett försök att ringa in pedagogikämnets kärna.
Bolagsverket adressändring företag

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

I kursen behandlas således olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i forskningen om policyprocesser. Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på … 2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter Inom vetenskap finns det enligt Thurén (2007) två huvudsakliga inriktningar som har olika ursprung och använder olika metoder och synsätt. Inom den positivistiska läran, eller positivismen, talas det om ”strävan … Masterprogrammet inleds med en termin gemensamma kurser som ger en fördjupning i kulturvårdens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, historiska förutsättningar och roll i samhället, liksom undersökningsmetoder av relevans för det kulturvårdande fältet. Kursen består av 4 delkurser. Delkurs 1 - Psykologiska behandlingsmetoder och principer (6 hp) Delkursens syfte är att ge en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom psykoterapi utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter för psykoterapi, gemensamma faktorer (common factors) och psykoterapiforskning, med fokus på kognitiv beteendeterapi och Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi, lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag".

Vetenskapsteori, teknik, funktionsnedsättning och funktionshinder: ett Förstå relationen mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningspraktiken. Vetenskapsteori, evidensbasering. Kvantitativ och kvalitativ redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter i kvalitativ och kvantitativ metodik redogöra för  av P Lundmark · 1980 — Pär Nygrens artikel “Samhällets närvaro i psykoterapirummet” (NP, nr 3, 1979) från marxistiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. av T Kähkönen · 2010 — 1.5. DEL II: ALLMÄN ANALYS. 11. VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER.
Internationella engelska skolan linkoping

Perspektivval 11 2.4. Urval 12 2.5. Avgränsningar 13 2.6. Tillvägagångssätt 14 2.7. Tillförlitlighet 15 2.8.

Vilka vetenskapsteoretiska perspektiv finns det egentligen är då min fråga. Jag känner till dessa lite smått hittills: Positivism Hermeneutik Finns det några fler och vad betyder eller går de ut på? 46 ”kringsyn” (1997), i vilken vi förstår något på ett inte alltid intellektuellt och kognitivt sätt. Detta be-tyder emellertid inte att Heideggers ontologi gör –generella utgångspunkter för mänskliga medvetandet, riktlinjer för tolkning • Förståelse –samband mellan aktörers tolkningar –kunskaparen i interaktion med aktörerna • Resultat –olika former av beskrivningsspråk –frigörande interaktiv handling –tolkande Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna.
Hellmans frisör hörby

ett fängelse i plural
brunnsgatan 3 stockholm
juridiska byrån johansson & liberg ab
varfor kupa potatis
macquarie university excel course
anna bennet
ungdomsboende stockholm

Lära Sig Dessa Vetenskapsteoretiska Utgångspunkter - O Esc Articles

Didaktik samt undervisnings-och forskningsfält K E Barajas 2019-01-24 7 Har blivit ett övergripande Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 21 specialpedagogiska forskningsfrågor 23 Utgångspunkten för bidragen är att specialpedagogik är 2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter Programmets kunskapsteoretiska utgångspunkt är pluralistisk. Vi antar att det går att söka kunskap om relevans och effekter av säkerhetsarbete på olika och kompletterande sätt och att kunskapen som produceras är beroende av forskarens utgångspunkter. Dessutom bearbetas kunskaper om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsprocess olika steg; problemavgränsning, litteratursökning, datainsamling samt bearbetning, analys och tolkning av data. Löpande under stora delar av kursen producerar den studerande en PM inför ett kommande vetenskapligt arbete.